Licenční podmínky

Tato licenční smlouva upravuje smluvní vztahy mezi Uživatelem a společností Dual Trade s.r.o., se sídlem: Sazovická 455/28, Praha 5, PSČ: 155 21, IČ: 24790141 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 174458.

1. Úvodní ustanovení

1. Dual Trade s.r.o. provozuje a spravuje portál na internetové stránce www.trikolab.cz (dále jen „Portál Trikolab.cz“).
2. Uživatelem se rozumí každý návštěvník Portálu Trikolab.cz
3. Uživatel odesláním grafického díla na Portál Trikolab.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním této licenční smlouvy a souhlasí s ní.

2. Předmět smlouvy

1. Předmětem licenční smlouvy je grafické dílo Uživatele „motiv na tričko“, (dále jen „Dílo“).
2. Licenční smlouva je uzavřena odesláním Díla na Portál Trikolab.cz
3. Odesláním Díla na Portál Trikolab.cz Uživatel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k Dílu.

3. Způsob užití díla Portálem Trikolab.cz

1. Licence je poskytována jako nevýhradní pro území všech zemí světa.
2. Portál Trikolab.cz je oprávněn Dílo užít následovně:

  • Vyrábět, prodávat a distribuovat Dílo na neomezenou dobu.
  • Propagovat Dílo za použití všech elektronických a jiných prostředků a médií.
  • Jakkoliv měnit a upravovat Dílo (např. změnit barvu, velikost, písmo, umístění atd.).

4. Odměna za poskytnutí licence

1. Uživatel má nárok na výplatu odměny až v případě, že dojde k zahájení prodeje na Portálu Trikolab.cz. Uživatel bude o termínu uvolnění Díla do prodeje informován emailem, který uvede při registraci na portálu TrikoLab.cz a to (1) týden před plánovaným zahájením prodeje.
2. Portál Trikolab.cz si vyhrazuje právo na konečné rozhodnutí o zahájení prodeje.
3. Za každý objednaný a zaplacený kus potisknutého textilu Dílem Uživatele na Portálu Trikolab.cz bude Uživateli vyplacena odměna ve výši 50 Kč (2 EUR). Odměny budou u zahraničních Uživatelů vypláceny přes PayPal účet. Uživatelé z České republiky budou vypláceni převodem na jejich bankovní účet. Výplácení odměn zahraničním i českým Uživatelům bude probíhat maximálně 1x měsíčně a minimální částka pro vyplacení odměny je stanovena na 500 Kč vč. DPH.
4. Uživatel si je vědom toho, že je zodpovědný za platbu jakékoli daně, která vznikne v důsledku obdržení platby od Portálu Trikolab.cz.

5. Odškodnění

1. Uživatel odpovídá Portálu Trikolab.cz za právní bezvadnost Díla, kterou se rozumí, že užitím Díla Portálem Trikolab.cz v rozsahu sjednaném touto smlouvou:

  • nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob,
  • nebudou neoprávněně zasažena ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob, např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob a právo na ochranu dobré pověsti právnických osob,
  • nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy,

2. Pokud by Portálu Trikolab.cz vznikla škoda nebo jiná újma z důvodu právních vad Díla, je Uživatel povinen tuto škodu Portálu Trikolab.cz nahradit v plné výši.

6. Závěrečná ustanovení

1. Všechny informace, které Uživatel poskytl nebo poskytne Portálu Trikolab.cz jsou pravdivé a úplné.
2. Portál Trikolab.cz si vyhrazuje právo Dílo nezobrazit v části hlasování, nebo zcela odstranit bez udání důvodů.
3. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem Trikolab.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu Trikolab.cz realizován.
4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
5. Tato Licenční smlouva nabývá účinnosti dne 1. 10. 2013.