Všeobecné obchodní podmínky

Platné od 1.10.2013

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi Uživateli a společností Dual Trade s.r.o., se sídlem: Sazovická 455/28, Praha 5, PSČ: 155 21, IČ: 24790141 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 174458 a vymezují práva a povinnosti uživatelů serveru www.TrikoLab.cz.

(dále jen „Podmínky“)

1. Úvodní ustanovení

1. Dual Trade s.r.o. provozuje a spravuje portál na internetové stránce www.TrikoLab.cz (dále jen “portál TrikoLab.cz“).
2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících portál TrikoLab.cz (dále jen „Uživatel“) při vstupu na tyto internetové stránky, a dalším používání portálu TrikoLab.cz, jakož i další související právní vztahy.
3. Uživatel vstupem na TrikoLab.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
4. TrikoLab.cz může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na internetových stránkách portálu TrikoLab.cz.

2. Použití portálu

1. Přístup a používání portálu TrikoLab.cz je bezplatné.
2. Portál TrikoLab.cz nezaručuje nepřerušený přístup na své internetové stránky a neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užíváním tohoto portálu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat, škody způsobené přerušením provozu, poruchou portálu TrikoLab.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
3. Kliknutím na některé odkazy na portálu TrikoLab.cz může dojít k opuštění internetových stránek TrikoLab.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
4. TrikoLab.cz si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál TrikoLab.cz.
5. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do stránek TrikoLab.cz či systému, který realizuje přenos z portálu TrikoLab.cz třetím osobám.

3. Registrace a přihlášení

1. Nakupovat smí pouze Uživatel, který se řádně registruje a je přihlášen.
2. Při registraci je Uživatel povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
4. Pokud Uživatel zapomenete heslo ke svému účtu, může si nechat zaslat nově vygenerované heslo na uvedený e-mail.
5. Po přihlášení může Uživatel v uživatelskému účtu měnit kontaktní údaje a nahrávat grafická díla na portál TrikoLab.cz. Před nahráním grafického Díla se musí Uživatel řádně seznámit s Licenčními podmínkami a souhlasit s nimi.
6. Uložené grafické dílo bude po schválení portálem TrikoLab.cz zařazeno do hlasování.
7. Portál TrikoLab.cz si vyhrazuje právo na nezařazení grafického díla bez udání důvodů.

4. Nakupování

1. V případě, že má Uživatel zájem o aktuálně nabízené zboží, které se nachází na hlavní straně portálu TrikoLab.cz, vybere si u vybraného zboží střih, velikost a barvu a klikne na tlačítko „Do košíku“. Zbožím se rozumí tričko nebo mikina s potiskem motivu.
2. Uživatel je povinen před odesláním objednávky překontrolovat objednané velikosti pomocí velikostní tabulky.
3. Po kliknutí na tlačítko „Do košíku“ se Uživatel dostane do objednávkového formuláře. Zde objednávku dokončí řádným vyplněním potřebných údajů. Pokud není Uživatel na Portálu TrikoLab.cz registrován, vyplněním údajů v objednávce dojde zároveň k jeho registraci a automatickému přihlášení k odběru newsletteru na zadaný email. Po odsouhlasení těchto obchodních podmínek a stisknutí tlačítka „Odeslat objednávku“ se stává jeho objednávka závazná.
4. Portál TrikoLab.cz si vyhrazuje právo odmítnutí objednávky a to například v případech, jedná-li se o nákup Uživatele, který si v minulosti nevyzvednul zásilku. Dále v případech, kdy Uživatel nezadá pravdivé údaje či v případech, kdy jsou údaje nesmyslné.
5. Ceny uváděné na portálu TrikoLab.cz jsou uváděny včetně DPH.

5. Doručování

1. Zásilky jsou doručovány podle země doručení zboží. Pro Českou republiku je způsob dopravy prostřednictvím České pošty a přepravní společnosti PPL. Na Slovensko jsou zásilky doručovány přepravní společností DHL.
2. Uživatel si způsob dopravy zboží vybírá v průběhu vyplňování objednávkového formuláře.
3. Zboží je při přepravě řádně pojištěno na stanovenou hodnotu. Pokud dojte ke znehodnocení zboží při přepravě, musí to být Uživatelem řádně prokázáno.
4. Platba za zboží probíhá prostřednictvím dobírky, nebo převodem na bankovní účet portálu Trikolab.cz.
5. Balné je součástí poštovného.
6. Dopravné je zúčtováno jako platba od jiné osoby vynaložená jeho jménem dle § 36 odst. 11.
7. Doba doručení zboží je 2 až 5 dnů od jejího objednání.
8. Ceny dopravy jsou následující:

PPL ČR

  • S dobírkou: 109 Kč
  • Bez dobírky: 79 Kč

PPL Slovensko

  • Bez dobírky: 5,86 EUR

Česká pošta (Doporučený balíček)

  • S dobírkou: 98 Kč
  • Bez dobírky: 59 Kč

6. Výměna zboží

1. Výměna zboží za jinou velikost je možná. Uživatel hradí dopravu zboží na adresu společnosti a stejně tak hradí dopravné za doručení vyměného zboží zpět na adresu Uživatele. Zboží zaslané Uživatelem na výměnu musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a schopné dalšího prodeje.

7. Vrácení zboží

1. Pokud Uživatel nebude s výrobkem spokojen, může zboží vrátit portálu TrikoLab.cz a to do (14) dnů od jeho obdržení, za těchto podmínek:

  • Zboží musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a schopné dalšího prodeje.
  • Zboží musí být odesláno nejpozději do (14) dnů od jeho obdržení.
  • Ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie faktury.

2. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.
3. V případě, že vrácené zboží nebude jevit známky opotřebování, bude Uživateli vrácena částka na jeho bankovní účet a to do (14) dnů od obdržení vráceného zboží.

8. Reklamace

1. Reklamační řízení se řídí standardním Reklamačním řádem České republiky.
2. Standardní reklamační řízení trvá 30 dní od přijetí zásilky do odeslání zásilky. Zboží vám může být opraveno, vyměněno, mohou být vráceny peníze (na bankovní účet) či může být reklamace neuznána.
3. Reklamaci uplatňujte vždy neprodleně po vyskytnutí vady. Na pozdější reklamace nemusí být brán zřetel.
4. V případě zamítnutí reklamace bude zboží zasláno Uživateli pouze na jeho náklady (po předchozí úhradě na účet) ve lhůtě (14) dnů od dne vyřízení reklamace.
5. TrikoLab.cz si vyhrazuje právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.
6. Reklamace zasílejte na uvedenou adresu Společnosti spolu s kopií faktury a s popisem závady. Dotazy směřujte na reklamace@trikolab.cz.

9. Zasílání na Slovensko

1. Veškeré zboží zakoupené na portálu TrikoLab.cz je možno zaslat i na Slovensko.
2. V objednávkovém formuláři si Uživatel zvolí měnu, ve které chce zboží uhradit.
3. Veškeré objednávky na Slovensko jsou vybavovány pouze v eurech.
4. Platba za objednávku probíhá pouze bankovním převodem či vkladem na pobočce na bankovní účet portálu TrikoLab.cz. Na Slovensku vede portál TrikoLab.cz samostatný eurový účet u FIO banky.

10. Osobní údaje

1. Odesláním objednávky nebo potvrzením tlačítka pro přístup na portál TrikoLab.cz prostřednictvím nástroje Facebook Connect uděluje klient, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, společnosti, jako správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu a za podmínek uvedených v dokumentu nazvaném „Ochrana osobních údajů“, se kterým je povinen se předem seznámit a který tvoří součást těchto všeobecných obchodních podmínek.
2. Registrovaným Uživatelům je zasílán e-mailem newsletter, který slouží k informování Uživatelů o právě probíhajících akcích či o novém zboží. Zrušit zasílání newsletteru může Uživatel v nastavení svého účtu.

11. Autorská práva

1. Dual Trade s.r.o. je vlastníkem Portálu TrikoLab.cz.
2. Portál TrikoLab.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Dual Trade s.r.o. vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu TrikoLab.cz.
3. Obsah Portálu TrikoLab.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělila společnost Dual Trade s.r.o. předem souhlas.

12. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem TrikoLab.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu TrikoLab.cz realizován.
2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2013.